Kis Menedzser Szakkör a felsős osztályokban

 

Tematika

 

1.    Időkeret:  72 óra/év


2. Célok, feladatok

Összhangban a Kerettanterv célkitűzéseivel

Olyan tanulási környezet kialakítása, amely fokozza a tanulókban az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.

A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.

Segítsük elő diákjaink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására. Tanulóink ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét példákon keresztül ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.

Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken.

Tanulóink vegyenek részt az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátításában. Ez a következőket foglalja magában: az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet erősítése; a gondolkodási kultúra művelése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása.

Alakítsuk ki, és folyamatosan fejlesszük a diákok fogyasztói kultúráját, tudatos és kritikus fogyasztói magatartását.

Szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, megtervezett fejlesztése.  A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség.


3. Fejlesztési követelmények

A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság.
 A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat. Fejlesztő feladat lehet az érvek gyűjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. Fejlesztési cél, hogy növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt.
Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés a polgári lét alapjait segíti megteremteni. Az 5–8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztésére kell gondolni, mint a konfliktuskezelés, az együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, az előítéletek elutasítása. A gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudáselemek beépítése. A hatékony munkavégzés érdekében a rend, az időbeosztás hatását érdemes megtapasztaltatni.
A pénzzel való gazdálkodás alapjait, a gazdálkodási képességet is fejleszteni kell. Tudatosítani kell, hogy a gazdálkodás, az életünk része (termékelemzésekkel, a „Vásárlói kosár” vizsgálatával). Fejlesztő gyakorlat lehet a különböző termékek ren¬deltetésének fel¬is¬me¬rése, a legkedvezőbbek kiválasztása. Értékbecslés játékosan, figyelemfelkeltő plakát tervezése. A 7–8. évfolyamon már elvárható, hogy ismerjék a tanulók egy csa¬lád jövede¬lemfor¬rásait és kia¬dá¬sait. Törekedni kell arra, hogy legyenek el¬kép¬zeléseik a célsze¬rű gaz¬dálko¬dás¬ról.
A tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.  Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kell, hogy kerüljön az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése.
A tanulók – az önálló ismeretszerzés érdekében - ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége.

 

4. Belépő tevékenységformák

Az alsó tagozatról érkező tanulók képesek felismerni olyan tulajdonságokat, képességeket, amelyek a sikeres vállalkozót, illetve önmagukat jellemzik. Felismerik, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet sikeres, ha szükségletet, igényt elégít ki. Észreveszik, hogy egy vállalkozás eredményes működését segíti a helyesen kialakított ár, a megfelelő reklám és az értékesítés minősége és a szaktudás.
Fel tudják fedezni az alapvető ok-okozati összefüggéseket a termékek árának alakulásában, valamint a termék értékesíthetőségében. Meg tudják határozni a reklám célját, ismerik a reklámkészítés legfontosabb lépéseit. Fel tudják sorolni a reklám megjelenésének néhány formáját. Észreveszik, hogy a reklámozás tervszerű tevékenység. Rálátásuk van a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézmények, oktatási és kulturális intézmények alapvető feladataira, tevékenységeire. Képesek önálló csoportalakításra, a csoporton belüli munkamegosztás megszervezésére. Szituációs játékok során fel tudják idézni a kapcsolatfelvétel és a szándéknyilvánítás kommunikációs formáit, a szituációhoz kapcsolódó illemszabályokat. Képesek döntéseket hozni, a döntéseiket – életkori sajátosságaiknak megfelelően indokolni. A tanulmányi séták alkalmával megadott szempontok alapján képesek megfigyeléseket végezni, megfigyeléseiket rögzíteni Környezettudatos, kritikus fogyasztók, akik tudják, hogy fogyasztói jogaikat mi módon érvényesíthetik.


5. Várható eredmények

•    A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete.
•    Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában.
•    A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország politikai és gazdasági rendszerének alapelemeit.
•    Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait. Tudjon forrásokra hivatkozni.
•    A tanuló tudja bemutatni hazánk társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében.
•    Ismerje az Európai Unió felépítését, kialakulásának fontosabb állomásait, hazánk uniós csatlakozásának körülményeit. Legyen képes önállóan véleményt formálni hazánk és az EU kapcsolatáról.
•    A piaci kínálat megítélése és minősítése. Észszerű döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek kihasználása.
•    A tanuló ismerje az írott sajtó, az elektronikus média és a reklámok működését. Legyen képes feltárni a reklám hatásmechanizmusát, tudjon saját reklámot készíteni.
•    Ismerje és alkalmazza mindennapi életünk viselkedési szabályait, normáit a kapcsolattartásban és a véleménynyilvánításban.
•    Legyen határozott jövőképe, rendelkezzen információkkal a képességeinek, érdeklődésének megfelelő szakmákról, valamint a képzés lehetőségeiről.
•    Problémafelismerő, problémamegoldó algoritmikus gondolkodás kialakulása.
•    Jártasság a vállalkozások szervezésében és működtetésében. A tanuló önállóan tudjon üzleti prezentációt, terv-idő hálót, tevékenységi tervet, költségvetést készíteni.

Április 2018
H K Sze Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Május 2018
H K Sze Cs P Szo V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.